மருத்துநீர் (Maruthuneer)

இன்று 12-04-2024 மாலை 14.00 முதல் மருத்துநீர் ஆலயதியில் பெற்று கொள்ளலாம்.- ஆலய நிர்வாகம்Dear Shiva devotees,The temple is 12-04-2024 open from 2PM, so you can get your “Maruthuneer” for the Tamil New Year. – Temple management

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *