மருத்துநீர் 12/04/2020

மருத்து நீர் எடுக்க விரும்பும் அடியார்கள் இன்று மாலை 5 மணிக்குப் பின் பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் நீங்கள் வரும் நேரத்தை முன்கூட்டியே அறிவிக்கும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
தொடர்புகளுக்கு 0619804485

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *