14.11.2018 திருக்கல்யாணம்

வரும் 14.11.2018 அன்று முருகன் திருக்கல்யாணமானது பொது உபயமாக நடைபெற உள்ளது. இதற்குப் பங்களிப்புச் செய்ய விரும்பும் அடியார்கள் 0619804485 என்ற இலக்கத்தைத் தொடர்பு கொள்ளவும்…

Murugan heilig huwelijk is in de komende 14.11.2018 contact met de 0619804485 van de bedienden die hieraan willen bijdragen…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *